పొట్టి నిక్కర్‌తో స్రవంతి చొక్కారపు   యువత మతి పోగొడుతుంది!