బాలయ్య చిచ్చా తో  విజ్జీ పాప శ్రీలీల

ఆ నవ్వుల లేవుర ముత్యాల్… అది నవ్వితే వస్తాయ్ మురిపాల్..

ఎందుకు నన్నే అలా చూస్తున్నారు

ఎప్పుడూ నన్ను ఫోటో తీస్తారు కదా, ఈసారి నేను మిమ్మల్ని తీస్తా 

అందంగా లేనా అస్సలేం బాలేనా...

డాన్స్ లో నన్ను ఎవరైనా  బీట్ చెయ్యగలరా... 

అహ..చూపుల్లో నీరూపం.. కనురెప్పల్లో నీ తాళం..

యమహో నీ యమ యమ అందం… చెలరేగింది ఎగాదిగా తాపం…