పెళ్లా! నాకా, ఎవరితో...

బాంబులు అంటే భయం, అందుకే ఇలా... 

'పిప్పా' ప్రచారాల్లో ఇలా 

పాతకాలంనాటి రాయల్ కుటుంబంలో రాణిలా...

చాలా గ్లామర్ గా వుంటాను అని అంటూ వుంటారు 

నీ కళ్ళు చెబుతున్నాయి... 

ఏంటి ఆలా చూస్తున్నారు, అంతా 'మేడ్ ఇన్ హెవెన్' అండీ 

బ్లాక్ బెస్ట్ అంటారు కదా!