గుంటూరు కారం మసాలా

డీరిడిరిడిరి డీరిడీ

ఓ..చిన్నదాన నన్ను విడిచి పోతావటే, పక్కనున్నవాడిమీద నీకు దయరాదటే...

యత్ర యత్ర రమణ ప్రవేశం తత్ర తత్ర... 

'గుంటూరు కారం' బాగా మండుద్ది... గుర్తు పెట్టుకోండి 

కుర్చీ మడతపెట్టి,  మగజాతినట్టా మడతపెట్టి

సంకల్పము నాకు ధనము సాహసమే నాకు బలము

నడకలు చూస్తే మనసౌతుంది కులుకులు చూస్తే మతిపోతుంది ఆహ.. ఓయబ్బో ఏమి సింగారం ఓయబ్బో.. లేత బంగారం