అయ్యో రామ! జడ ముడి వేసుకుంటున్న అంతే!

కిందకి కాదు, తలెత్తి చూడండి

తప్పటడుగు పడకుండా చూసుకు నడవాలి 

సముద్రముంటే చాలు, కేరింతలు కొడతా 

శీతాకాలం మనసు నీ మనసున చోటడిగిందే

నన్ను 'గంగోత్రి'లో చిన్నపిల్లనే అనుకుంటున్నారా ఇంకా, కాదండీ 

వ‌ల్లంకి పిట్టా వల్లంకి పిట్టా మెల్లంగ ర‌మ్మంటా

పొట్టి పిల్ల పొట్టి పిల్లా నువ్వే నాకు దిక్కు మల్ల