ఐశ్వర్య రాయ్ బచ్చన్

ఐశ్వర్య రాయ్ బచ్చన్

ఐశ్వర్య రాయ్ బచ్చన్

ఐశ్వర్య రాయ్ బచ్చన్

కియారా అద్వానీ 

కియారా అద్వానీ 

ఊర్వశి రౌటేలా 

ఊర్వశి రౌటేలా 

శోభిత ధూళిపాళ 

శోభిత ధూళిపాళ