అందానికి అందం  ఈ పుత్తడి బొమ్మ

నీ కాళ్ళని పట్టుకు వదలనన్నవి చూడే నా కళ్ళు

ఏమాలోచిస్తున్నాను అంటే... 

చీరగట్టి సింగారించి చింపితలకు చిక్కుదీసి, చుక్కలాంటి చిన్నదానా

ఓ బంగరు రంగుల చిలకా  పలకవే... నా పైన అలకే లేదనీ

తలకు నీళ్ళోసుకుని ... కురులార బోసుకుని నిలుచుంటె.. నా మనసు...

'లోఫర్' తో మొదలెట్టా,  ఇప్పుడు 'కల్కి' లో వస్తున్నా 

ఏం సక్కగున్నావే  సంపంగి ముక్కు దానా